SPLOŠNI POGOJI

1. TRAJANJE IN OBSEG PRIREDITVE
Trajanje prireditve: Prireditev mora biti končana 24. ure; po dogovoru pa se trajanje prireditve lahko ustrezno podaljša. Obseg prireditve glede na število oseb: Najemnik mora pri pripravi prireditve upoštevati kapaciteto posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

DELOVNI ČAS KONGRESNEGA CENTRA
Celodnevni najem:
- Delovni čas: od 08:00 do 23:00 ure.Maksimalno število ur: 12
Poldnevni najem:
- Delovni čas: od 08:00 do 23:00 ureMaksimalno število ur: 4

DELOVNI ČAS KONGRESNEGA OSEBJA
Redni delovni čas:
Dopoldan: od 07:00 do 15:00 ure. Popoldan: od 15:00 do 22:00 ure.
Maksimalni delovni čas osebja hotela Mons je 10 ur.
Izredni delovni čas
Večerni termin: po 23:00 uri se obračuna nočni dodatek 50 % dnevne cene najema osebja po ceniku Hotela Mons d.o.o..
Nedelje in prazniki: za delo ob nedeljah in praznikih se zaracunava dodatek v višini 50 % dnevne cene najema osebja po ceniku Hotela Mons d.o.o.

2. PRIPRAVA IN SPREMEMBA POSTAVITVE DVORANE
V primeru prireditev, ki zahtevajo daljšo tehnično pripravo, se zaračunava pripravljalni dan v višini poldnevnega najema dvoran. V ceno pripravljalnega dne je vkljucen dežurni tehnik kongresnega centra. Terminsko se priprava dvoran lahko izvaja v okviru rednega delovnega časa kongresnega centra.
V primeru spremembe postavitve prostora na dan dogodka se naročniku dodatno zaračunajo dela v višini 50 % najema dvorane.

3. SCENSKA IN DRUGA OPREMA
Dokocna vsebina scenske in tehnične opreme mora biti potrjena najkasneje 7 dni pred dogodkom. Zadnja sprememba nacina postavitve (stolov) dvorane (ki ne sme presegati 20 % predhodno potrjenega števila) se upošteva najvec 2 dni pred dogodkom. Dodatna narocila dan pred ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah možnih kapacitet, ter se zaracunajo s pribitkom 50% na enoto.

Pri opremi za izvedbo prireditve je potrebno upoštevati hišni red družbe Hotel Mons d.o.o.. Postavljanje dodatnih scenskih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti pooblašcene osebe družbe. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. V primeru poškodbe ali odtujitve si Hotel Mons d.o.o. pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v višini popravila ali nadomestila unicene opreme. Prav tako ni dovoljeno lepljenje v hotelu in dvoranah. Hotel Mons d.o.o. si za morebitne poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.

4. GOSTINSKE STORITVE
Dokočna vsebina gostinske ponudbe mora biti potrjena najkasneje 7 dni pred dogodkom. Zadnja sprememba števila obrokov hrane in pijače (kine sme presegati 20 % predhodno potrjenega števila) se upošteva največ 2 dni pred dogodkom. Dodatna naročila dan pred ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah možnih kapacitet, ter se zaracunajo s pribitkom 50% na enoto.

5. ZAVAROVANJE
Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve.
Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je tudi poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo prireditve.

6. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah Hotel Mons d.o.o. ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Določilo velja tudi za površine hotelskega parka. Sanacijo nastale škode organizira Hotel Mons d.o.o.. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Hotel Mons d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti za izvedbo dogodka in ne odgovarja za napake, ki so posledica nepravilnega delovanja strojne ali druge opreme, kot so motnje ali prekinitve na telefonskem omrežju, elektronska okvara opreme, prekinitev električnega napajanja 220 V, strele, višje sile.

8. ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA
Najemnik je dolžan po končanem najemu prostorov oz. površin Hotela Mons d.o.o. na lastne stroške odstraniti ves odpadni material (odpadke), embalažo, reklamni material, brošure, papir, kartone
ipd. in pri tem upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki družbe Hotel Mons d.o.o.. V kolikor naročnik tega po končanem najemu ne bo storil, bo Hotel Mons d.o.o. na njegove stroške naročil
odvoz odpadkov in najemniku to zaračunala po vsakokrat veljavnem ceniku Snaga d.d. povečano za 100%.

9. VELJAVNOST CEN
Vse cene veljajo za naročila najmanj 7 dni pred prireditvijo. Za naročila v krajšem roku se računa 20 % dodatek.

10. ODPOVEDNI ROKI
• Odpoved v roku do 21 dni pred prireditvijo 30 % stroškov po predračunu.
• Odpoved v roku do 14 dni pred prireditvijo 50 % stroškov po predračunu.
• Odpoved v roku do 7 dni pred prireditvijo 75 % stroškov po predračunu.
• Odpoved manj kot 7 dni pred prireditvijo 100 % stroškov po predračunu.

11. PLAČILNI POGOJI
• 20 % predračunskega zneska za prireditve s sklenjeno pogodbo min 30 dni pred prireditvijo (rezervacijski strošek) pri projektih od 1.000 EUR dalje
• Preostale storitve v osmih dneh po zaključku prireditve. Plačilni pogoji za naročnike s področja državne uprave se določijo v skladu s pogoji, roki in načini plačevanja v javnem sektorju RS.

12. REKLAMACIJE IN VELJAVNOST
Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 8 dni po opravljeni storitvi. Ti splošni pogoji veljajo od datuma izdaje do preklica in predstavljajo sestavni del vsake ponudbe.

Ljubljana, Junij 2013